top of page

Нашият опит

Професионална гимназия по туризъм работи по проекти от 2009 година. През годините гимназията е участвала в редица проекти по национални, европейски и международни програми. При самото кандидатстване гимназията съставя бюджет и вътрешен график на дейностите, които стриктно се спазват чрез детайлно планиране и последващ контрол на всеки етап. Вложените средства винаги отговарят на поставените цели, а чрез изпълнението на графика се постига висока ефективност при спазване на крайните срокове. Осъществява се мотиоринг от страна на ръководството по всеки един елемент в цялата продължителност на проектите, както и счетоводен контрол от страна на счетоводството. От 2009 година насам всяка година се осъществява ученическа мобилност по програма "Леонардо да Винчи" и "Еразъм+", като гимназията е бенефициент. Общо за периода от 2 години назад училището е одобрено за финансиране на 2 проекта на стойност 150 000 евро, финансирани от Националната агенция към Европейската комисия ЦРЧР. Националните програми, за които канидатурата на гимназията е била одобрена, са Иновативно училище, Подкрепа за дуалната система на обучение, Подкрепа за успех, Иновации в дейстие, НП за модернизиране на професионалното образование и обучение. Осъществява се и партньорство с местни НПО-та.

 

Екипът, с който се осъществяват дейностите по проектите, е добре подготвен, като се спазва разпределяне на длъжностите и отговорностите. Училището разполага с достатъчен брой подготвени служители, които да осъществят управлението и изпълнението на дейностите по проекта. Прикачените автобиографии доказват натрупания опит по отношение на екипа по управление. Педагогическият персонал ежегодно участва в курсове за повишаване на квалификацията си, а по-конкретно те са преминали обучения по андрагогия, като 100% от педагогическия екип е участвал в проекта Нов шанс за успех и Нова възможност за моето бъдеще. Училището разполага с две сгради, а обучението се провежда в дневна и вечерна форма на обучение. МТБ в този смисъл позволява безпроблемното осъществяване на дейността. Училището е технически обезпечено. Дейностите в настоящото проектно предложение не се осъществяват за първи път, а целта е да бъде продължена общата визия и стратегия на училището да подкрепя и насърчава ограмотяването на изпаднали от системата на образованието ученици и възрастни.

График на дейностите - етап I

11.21

Информационна кампания за реинтегриране на обучаеми

04.22

Полагане на изпити за 5 или 6, или 7 клас

12.21

Начало на обучението за придобиване на начално образование

12.21

Начало на обучението за валидиране на компетентности за клас - 5, 6 и 7

Section Title

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page