top of page

За проекта

С настоящия проект сме насочили усилията си към повишаване участието в различни форми на учене през целия живот на възрастни от уязвими групи, живееещи на територията на община Самоков, за да се компенсира ефектът от преждевременното напускане на училище.

Ще работим в сферата на образованието със слабограмотните лица да овладеят основни умения в областта на четенето, математиката, природните науки, базови цифрови и комуникативни умения. На лицата от рискови групи ще предоставим достъп до курсове за ограмотяване на възрастни и на подходяща среда за компенсиране на проблемите в грамотността, както и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап в класовете 5, 6 и 7 клас. Завършвайки успешно курсовете и придобивайки степен от образованието, те ще имат възможност за по-добра реализация на пазара на труда. Ще подобрят социалните и комуникативните си умения. Ще усъвършенстват усвояването на нови знания, което ще доведе до повишаване на качеството им на живот. Участието на възрастни в курсове за ограмотяване, както и в курсове за усвояване на учебно съдържание от класове в прогимназиалния етап и получаването на документи за придобити компетентности в рамките на основната образователна степен след успешно полагане на необходимите изпити, ще им даде възможност да продължат образованието си, да се включат в пазара на труда или да продължат обучението си за придобиване на степен на професионална квалификация.

Ще предложим и възможност за продължаване във вечерната форма на обучение в гимназията.

Professor Lecturing on Stage
Salting Veggies

Последващи действия

След края на проекта предвиждаме следните дейности за подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда

–информиране за представяне на подходящи професии 

- групови/индивидуални дейности за запознаване с професии;     - диагностика за определяне и консултиране според придобитото по проекта образование за адаптиране на пазара на труда на местно ниво;

 - посредничество и проследяване при осъществяване на връзката образование – пазар на труда

bottom of page