top of page
hands22.png

БЪДЕЩЕТО ПРЕД МЕН

Оперативна програма
Наука и образование за интелигентен растеж
Приоритетни оси
Образователна среда за активно социално приобщаване
Наименование на процедура
ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ -2

new_logos-OPNOIR_bg.png

За проекта

ПГ по туризъм осъзнава важността на социално включване сред всяка част от обществото на България и от над 10 години оказва подкрепа на лица от уязвими групи, предоставяйки им възможност да продължат обучението си и да развият себе си. Ромската общност в община Самоков е голяма. Броят на преждевременно напусналите образователната система е немалък.

Image by Deleece Cook

"Възможностите не спират. Бъдещето е пред мен"

Продължителността на проекта е до 2023 година.

ДЕЙНОСТИ

Handshake
Notebook
Modern Laptop

Дейност 1

Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация

Дейност 2

Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години:

2.1. организиране и провеждане на курсове за ограмотяване;

2.2. организиране и провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование

2.3. оценяване и сертифициране на резултатите от проведените курсове

Дейност 2

Валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ

За обучаеми, които са неграмотни или имат завършен 1, или 2, или 3 клас, но са без начално образование (1-4 клас).

 

Заявление по образец

За обучаеми за включване  в 5, 6 и 7 клас: 

Заявление по образец

и

Документ за завършен клас - удостоверение или служебна бележка

За валидиране на клас

Заявление по образец

Документ за завършен клас - удостоверение

Virtual Team Meeting
Записване

Свържете се с нас

2000 Самоков ул. "Софийско шосе"18

Благодарим за съобщението!

Wave
425-800-0.jpg
logo.jpg

Проектът е финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

bottom of page